ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโจดหมู่ที่ 15 ต่อจากถนน คสล.เดิม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง