ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 สายบ้านนายเวช ผลพิมาย ถึงแยกศาลตาปู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|