ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|