ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 สายโนนเพ็ชรไปบ้านโจด หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|