ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 จากสี่แยกซอย 6 ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01

รูปแบบรายการงานก่อสร้าง และสูตรการปรับราคา