ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤษภาคม 2565

|