ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ ตามโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

|