ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ

|

ตามโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565