ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายพรม ทินกระโทก ถึงบ้านนางพูน เทียมกระโทก ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|