ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 สายโนนเพ็ชรไปบ้านโจด หมู่ที่ 15 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|