ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโจด หมู่ที่ 15 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|