ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 จากบ้านนางเปลี่ยว ทะรินรัมย์ ไปนานายสมร คูณค้ำ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|