ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโจดหมู่ที่ 15 ต่อจากถนน คสล.เดิม

|

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รูปแบบรายการงานก่อสร้างและสูตรการปรับราคา