ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายเพชรมาตุคลาจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (สามแยกหลัง อบต.) ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13

|