ข้อมูลสภาพน้ำเสีย

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองระเวียง จัดทำฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535