กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด “

|