กิจกรรมส่งเสริมการออกตรวจสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ

|