กิจกรรมพ่นหมอกควันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566