การแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

|

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่นักกีฬา ให้รู้จักเสียสละและมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และเพื่อเสริมทักษะพัฒนาการกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น