การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยการจ้างเหมาบุคคล สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียน จัดทำประวัติสุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และเพื่อให้มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า