ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      พ.ศ. 2558-2560

ประกาศแผนสามปี
ประกาศแผนยุทธศาสตร์
      การพัฒนา

ประกาศแผนการดำเนินงาน
ประกาศติดตามและประเมินผล
ประกาศข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2558
รายละเอียดงบประมาณราย
      จ่ายทั่วไปสำนักงานปลัดประจำปี
      งบประมาณ 2558

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

สรุปรายงานแสดงผลการติดตาม
     และประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557

ผลการปฏิบัติงาน 2557
ผลการปฏิบัติงาน 2556
แผนการดำเนินงาน 2557
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
      2558-2560

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2557-2559

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
        2554-2556

แผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี
        2556-2558

การติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนา อบต.ปี 2552

 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ
        ปี 2552

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2554

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        ประจำปี 2553

รายงานสถานการณ์รอบวัน

Designed by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
กิจกรรมขึ้นทะเบียนและประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:54 น.

ประชาคม 

 

ภาพกิจกรรมการขึ้นทะเบียน การประชุมประชาคมและตรวจแปลงเกษตรกร

   ผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมปลูกป่า ธนาคารโอโซน 27-28 มิถุนายน 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:34 น.

 

 กิจกรรมปลูกป่า ธนาคารโอโซน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2553  

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:50 น.

ระหว่างวันที่  1 - 30 พฤศจิกายน  2553 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
( 1 )   มีสัญชาติไทย
( 2 )   การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1  ตุลาคม  2494 
(ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น )
( 3 )   ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  ผู้รับบำนาญ  ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร   ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ >>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ >>

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:38 น.

ระหว่างวันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน  2553 

 ให้คนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจ กรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ) โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด คนพิการต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้พิการ >>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจการขึ้นทะเบียนผู้พิการ >>

 
ภาพการแข่งขันกีฬา หนองระเวียงเกมส์ ครั้งที่ 10 15-22 ต.ค.52 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:32 น.

รวมภาพการแข่งขันกีฬา หนองระเวียงเกมส์ ครั้งที่ 10         

 ระหว่าง วันที่ 15-22 ต.ค. 2552

 

คลิ๊กที่นี่ ครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

นายก อบต.

ติดต่อเรา คลิกที่ เพื่อส่งข้อความ
 โทร 044-965641

เช็ค Email

เช็ค Email

บุคคลออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2553