ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เขียนโดย Administrator   

 

 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง (ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกานยน 2557) เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเริ่มรับเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้

-  บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

-  ทะเบียนบ้าน

-  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

ทั้งนี้ สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูดแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของ คนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 

 

ดาวน์โหลด 

แบบคำขอลงทะเบียน ผู้พิการ  ปี2557

หนังสือมอบอำนาจ

 

 

นายก อบต.

ติดต่อเราnongrawiangphimai@gmail.com
 โทร 044-965641

แผนที่ อบต.หนองระเวียง

บุคคลออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์